موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
ازمون های آماری کاربردی در پایان نامه
ازمون های آماری کاربردی در پایان نامه

موسسه مشاوره پایان نامه دکترین

انواع آزمون های آماری ناپارامتریک (قسمت اول):

1- آزمون_علامت_تک_نمونه : برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود.

2- آزمون_علامت_زوجی : برای آزمون فرض پیرامون دو میانگین از یک جامعه استفاده می شود.

3- آزمون_ویلکاکسون : همان آزمون علامت زوجی است که در آن اختلاف نسبی تفاوت از میانگین لحاظ می شود.

4- آزمون_مان_ویتنی: به آزمون U نیز موسوم است و جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود.

5- آزمون_کروسکال_والیس: از این آزمون به منظور بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می شود. به آزمون H نیز موسوم است و تعمیم آزمون U مان-ویتنی می باشد. آزمون کروسکال-والیس معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس تک عاملی است.

 

6-آزمون_فریدمن: این آزمون معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است که در آن k تیمار به صورت تصادفی به n بلوک تخصیص داده شده اند.

7- آزمون_نیکوئی_برازش : برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده استفاده می شود و به آزمون خی-دو یا χ² نیز موسوم است. مدل معادلات ساختاری که در آن پژوهشگر یک مدل نظری را براساس روابط متغیرها ترسیم کرده است از همین ازمون بهره گرفته می شود. اکنون به تبع افزایش توانمندی نرم افزارهایی مانند #LISREL می توان از آن به سهولت استفاده کرد.

8- آزمون کولموگروف اسمیرنف : نوعی آزمون نیکوئی برازش برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده است.

9- آزمون_تقارن_توزیع : در این آزمون شکل توزیع مورد سوال قرار می گیرد. فرض بدیل آن است که توزیع متقارن نیست.

10- آزمون_میانه : جهت مقایسه میانه دو جامعه استفاده می شود و برای k جامعه نیز قابل تعمیم است.

11- آزمون_مک_نمار : برای بررسی مشاهدات زوجی درباره متغیرهای دو ارزشی استفاده می شود.

12- آزمون_Q_کوکران: تعمیم آزمون مک نمار در k نمونه وابسته است.

13- ضریب_همبستگی اسپیرمن: برای محاسبه همبستگی دو مجموعه داده که به صورت ترتیبی قرار دارند استفاده می شود.
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
تفاوت ISI با ISI-Listed چیست؟
 تفاوت ISI با ISI-Listed چیست؟ ...
ازمون های آماری کاربردی در پایان نامه
انواع آزمون های آماری ناپارامتریک (قسمت اول): ...
آموزش انجام پایان نامه
آموزش انجام پایان نامه ...
چطور شانس چاپ مقاله خود در مجلات بین المللی(ISI) را افزایش دهیم؟؟
چطور شانس پذیرش/ چاپ مقاله خود در مجلات بین المللی(ISI) را افزایش دهیم؟؟ ...
ساختار چکیده
ساختار چکیده مقالات ...
دو سبک  مدیریت رهبری کاربردی
دو سبک  مدیریت رهبری کاربردی ...
JCR یا Journal Citation Reports چیست؟؟
JCR یا Journal Citation Reports چیست؟؟ ...
اسم های لاتین در متن پایان نامه و یا مقالات فارسی
نگارش اسم های لاتین در متن پایان نامه و یا مقالات فارسی ...
تفاوت  دکترای حرفه ای با دکترای تخصصی چیست؟
تفاوت  دکترای حرفه ای با دکترای تخصصی چیست؟ ...
معرفی انواع روش تحقیق بر اساس زمان و بر اساس اقدام محقق
معرفی انواع روش تحقیق بر اساس زمان و بر اساس اقدام محقق ...
موسسه پژوهشی دکترین

موسسه دکترین از سال 1385 با رویکرد دانش بنیان با هدف ارتقا علمی سطح دانش دانشجویان ، اساتید و محققان داخل و خارج از کشور در حوزه های علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و پزشکی  همچنین مدیریت هولدینگ های داخل مرزی و [...]

مراحل سابمیت ، پذیرش و چاپ مقاله

مجله رو بصورت قطعی انتخاب کنید،انتخاب صحیح مجله نقش تاثیرگزار در پذیرش یا رد مقاله و میزان ارجاع به آن دارد، راهنمای نویسنده رو مطالعه کنید،چندین بار مقاله خود رو بخوانید،از همکاران و [...]

مراحل چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب

مرحله اول: آماده سازی محتوای کتاب : در این مرحله نویسنده یا مترجم باید محتوای کتاب را آماده کند. این محتوا می‌تواند شامل شعر، داستان، دستنوشته، خاطرات و یا یک کتاب علمی باشد. همچنین کتاب مورد نظر م [...]

© 2019 Doctorin