موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
اثرگذاری مقالات علمی
اثرگذاری مقالات علمی

اثرگذاری مقالات علمی

 سایت موسسه دکترین

 مفهوم اثرگذاری
تاثیر ، سنجش اهمیت و نفوذ یک مدرک یا گروهی از مدارک، در شکل ساده آن است، تاثیر، تعداد استنادهای دریافت شده توسط مدرک یا گروهی از مدارک، در طی یک دوره معین می باشد. در این معنی، تاثیر می تواند مترادف با میزان یا نرخ استناد ، استفاده شود. در شکل پیچیده تر آن، تاثیر، واقعا چیزی است که برخی آن را ضریب تاثیر  می نامند، نسبتی که تعداد استنادهای دریافت شده، توسط گروهی از مدارک، به تعداد مدارک در گروه را، مقایسه می کند. وقتی که در مورد این تناسب صحبت می کنیم، ضریب تاثیر، احتمالا اصطلاح مناسب تری، نسبت به تاثیر است. به عبارت دیگر ضریب تاثیر یعنی سنجش نفوذ یا تاثیر یک گروه از مدارک. می¬توان گفت ضریب تاثیر، تعداد استنادهای دریافت شده توسط متوسط مدارک در گروه است. به طور دقیق تر، می توان گفت، ضریب تاثیر، برابر با تناسب زیر می باشد:

       

برای مثال، میتوان ضریب تاثیر یک نشریه را بررسی کرد. در اینجا، گروه مدارک، همه مقالات منتشرشده در نشریه، در طول یک دوره معین میباشد. اگر، نشریه الف، 20 مقاله در سالهای 94-1993 منتشر کرده و این مقالات، 15  استناد در طول سالهای 94-1993 دریافت کرده باشند؛ ضریب تاثیر این نشریه برابر است با: 75/=15/20
و این بدان معنی است که نشریه الف، به طور متوسط حدود 75/.  استناد برای هر مقاله خود دریافت کرده است.
ضریب تاثیر پدیدآور  هم، نوعی از ضریب تاثیر است، که برای مدارک تولید شده توسط یک پدیدآور، محاسبه می¬شود. نمونه ساده ضریب تاثیر پدیدآور، تعداد استنادهای دریافت شده توسط مدارک پدیدآور، تقسیم بر تعداد مدارک منتشر شده توسط آن پدیدآور میباشد. راه پیچیده تر برای محاسبه ضریب تاثیر پدیدآور، استفاده از ضریب های تاثیر نشریاتی است که پدیدآور در آنها، مدارکی منتشر کرده است. برای مثال، پدیدآور، 3مدرک در نشریه A، 2 مدرک در نشریهB، و 4 مدرک در نشریه C، منتشرکرده است، بنابراین ضریب تاثیر این پدیدآور برابر است با: 3×iA+2×iB+4×iC ، که iA،iB،وiC به ترتیب ضرایب تاثیر نشریات A،BوC هستند


مقالات مرتبط
موسسه پژوهشی دکترین

موسسه دکترین از سال 1385 با رویکرد دانش بنیان با هدف ارتقا علمی سطح دانش دانشجویان ، اساتید و محققان داخل و خارج از کشور در حوزه های علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و پزشکی  همچنین مدیریت هولدینگ های داخل مرزی و [...]

مراحل سابمیت ، پذیرش و چاپ مقاله

مجله رو بصورت قطعی انتخاب کنید،انتخاب صحیح مجله نقش تاثیرگزار در پذیرش یا رد مقاله و میزان ارجاع به آن دارد، راهنمای نویسنده رو مطالعه کنید،چندین بار مقاله خود رو بخوانید،از همکاران و [...]

مراحل چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب

مرحله اول: آماده سازی محتوای کتاب : در این مرحله نویسنده یا مترجم باید محتوای کتاب را آماده کند. این محتوا می‌تواند شامل شعر، داستان، دستنوشته، خاطرات و یا یک کتاب علمی باشد. همچنین کتاب مورد نظر م [...]

© 2019 Doctorin