سفارش سریع

موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
آموزش شیوه نگارش پایان نامه ارشد هنر ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
آموزش شیوه نگارش پایان نامه ارشد هنر

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

آموزش شیوه نگارش پایان نامه ارشد هنر

روش شناسي در واقع نوشتن يك سناريو براي اجراي يك كار پژوهشي است. داشتن يك نقشه و چهارچوب معقول پيش از انجام يك كار پژوهشي، بدون شك انجام موفقيت آميز يك پژوهش را نويد مي دهد. اغلب دانشجویان رشته هنر، هنگام شروع فرآیند انجام پایان نامه دچار مسائل و مشكلاتي مي شوند كه اغلب ناشي از نداشتن يك برنامة پژوهشي منظم است. ممكن است ذهن انباشته از اطلاعاتي شود كه نتيجه اي جز سرگرداني بيشتر فراهم نياورد. ممكن است قبل از آن كه بدانيم چه مي خواهيم، به جمع آوري اطلاعات مربوط و نامربوط بپردازيم و بدون اين كه بدانيم در جستجوي چه هستيم و يا به مسئله انديشيده باشيم، بخواهيم انبوهي مدارك نوشتاري و تصويري فراهم كنيم. ساعتها ورق زدن انواع كتب نظري هنر و يا آلبومهاي تصويري آثار هنرمندان و خواندن نامه ها و يا مطالعة نتايج تحليل آثار هنري ايشان...  هيچكدام راهگشا نيست. اول بايد بدانيم چه مي خواهيم و بعد چگونه اين خواسته را تحقق ببخشيم.
بسياري از دانشجويان رشته هنر در مقطع کارشناسی ارشد با چالش عدم وجود موضوعي براي پژوهش مواجه هستند. اين مشكل بزرگ از آنجا ناشي مي شود كه دانشجویان مطالعات نظري در حوزة مربوط به رشتة تحصيلي خود را جدی نمی گیرند، يا گسترة مطالعات ايشان محدود و كم دامنه است. مطالعة نتايج پژوهش هاي ديگران و به ویژه مقالات تخصصي كه در مجله هاي علمي و پژوهشي منتشر مي شود و همچنين مطالعه و نگارش مقالات انتقادي درباره پايان نامه هايي كه در حوزه هاي تخصصي نگاشته شده، مي تواند بزرگترين محرك دانشجویان رشته هنر باشد. 


مراحل نگارش پایان نامه رشته هنر:

كشف مسئله

ويژگي هاي يك مسئله مناسب در ذیل لیست گردیده اند:
1.    براي بهبود جامعه يا تكامل علم سودمند است.
2.    ناگشوده است يا گشوده ولي گسترش نيافته است
3.    با توجه به توانايي دانشجو و امكان علمي او، گشودني يا گستردني است.
4.    مورد علاقه دانشجو است.


 مطالعه اجمالي 

جمع آوري اطلاعات پيرامون مسئلة مورد نظر به طور كلي بسياري از مشكلات پيش روي دانشجو را کاهش خواهد داد. در واقع اين مطالعه دانشجو را از دوباره كاري ها و انجام كارهاي بيهوده باز مي دارد. آگاهي يافتن از يافته ها و نتايج پژوهشهاي ديگران، بسياري از ابهامات را برطرف  مي سازد و جهت پژوهش را مشخص تر مي كند. همين قدر كه دانشجو از نظريات مرتبط و مشابه آگاهي مي يابد كافي است تا دامنه كار او در ارتباط با كارهاي صورت گرفته معين و محدودة آن مشخص شود.


وضع فرضيه 

بيان مسئله تنها به صورت كلي، پژوهش را هدايت مي كند و تمام اطلاعات ويژة پژوهشي را دربرندارد.  از طرف ديگر، در صورتي كه كلية اطلاعات پژوهشي را در مسئله مطرح كنيم، مسئله پرحجم مي شود، به گونه اي كه تدبير و هدايت آن امكان پذير نيست. بنابراين مسئله هرگز به صورت علمي حل نخواهد شد، مگر اين كه به فرضيه يا فرضيه هايي تبديل شود. فرضيه هميشه از مسئله ناشي نمي شود، بلکه ممكن است  بر اساس پيشينه تحقيق يا در برخي از موارد بر پاية مجموعه اي از داده ها و تحليل آنها حاصل شود. فرضية بدون مسئله، معنا ندارد و مسئلة بدون فرضيه هم به نتيجه نمي رسد.


روش های پژوهش در پایان نامه رشته هنر

روش تاریخی

در اين روش دانشجو درباره موضوعي كه در يك برهه يا برهه هاي تاريخي پيوسته و ناپيوسته رخ داده است، از راه گردآوري اطلاعات، ارزيابي درستي و نادرستي مدارك، آميزش نتايج بر اساس منطق و استدلال، خصوصيات عام و مشترك را كشف می كند و سپس با پژوهشي دقيق به تدوين منظم و عيني دستاوردها مي پردازد.


پژوهش توصیفی

در اين روش دانشجو به توصيف عيني، واقعي و منظم يك موقعيت يا موضوع مي پردازد بي آن كه در آن دخالتي كند يا استنتاج ذهني خود را بدان تحميل نمايد. سپس از طريق مقايسه و ارزيابي نتايج و توضيح دقيق به تدوين آنها مي پردازد.


پژوهش تداومی و مقطعی

در اين روش دانشجو به بررسي پيشينه، اكنون و آينده بخشي يا بخشهايي از يك موضوع مي پردازد و مراحل و چگونگي تغيير و تحول و تطور موضوع را در گذر زمان به دقت دنبال و نتايج را به صورت منظم و عيني ثبت مي كند.

پژوهش موردی و زمینه ای

در اين روش نيز همانند روش پيش، ضمن بررسي تغييرات و تحولات يك بخش از موضوع به تاثير عوامل زمين هاي و بستري در يك بخش از كل موضوع پرداخته شده و نتايج به طور دقيق و عيني ثبت و ضبط مي شود.

پژوهش همبستگی

در اين روش دانشجو به بررسي اندازة تغييرات و دگرگوني هاي يك يا چند عامل بر اثر يك يا چند عامل ديگر مي پردازد. سپس با دقت و ذكر تمامي مراحل پژوهش و نتايج اقدام به تدوين آنها می كند. به دليل همبستگي تغييرات و تحولات عوامل متفاوت به يكديگر اين روش را همبستگي مي نامند.

پژوهش علّی

دانشجو امکان روابط علّی و معلولي را از طريق مطالعة دقيق نتايج موجود و زمينه پيشين آن بررسي مي كند و سپس به ثبت نتايج و طرح دلايل و علت ها مي پردازد.

 

پژوهش تجربی

در اين روش دانشجو امكان مهار دقيق متغيرهاي موضوع مورد بررسي خود را در شرايط متعارفي يا شرايط ويژه، و مقايسة هر گروه با گروه ديگر يا گروه شاهد را دارد.

پژوهش نیمه تجربی

در اين روش امكان مهار بخشي از متغيرها يا امكان مهار كامل همه آنها ميسر نيست.

پژوهش عملی

در اين روش دانشجو در ميدان عمل روش هاي جديد را آزموده و مهارت ها و را ه حل هاي جديد را به طور مستقيم در بررسي موضوعات خود به كار مي گيرد و نتايج را براي مراحل بعدي ثبت مي كند.


پژوهش کیفی

پژوهش كيفي، حوزه پژوهش ميان رشته اي است كه كاركردي همانند مجراي ارتباطي ميان علوم انساني و اجتماعي و علوم تجربي دارد و بي آن كه به پارادایمی ويژه تعلق داشته باشد، قابليت به كارگيري در هر منظر و نگرشي را دارد. بنابراین تحقيق كيفي با رويكردي تفسيري تأويلي و در عين حال طبيعت گرا و درپي كسب فهمي تاريخي از تجربه انساني است. اين روش هرچند در برابر روش كمّي و مبتني بر اندازه گيري قرار مي گيرد اما از سنجش كمّي نيز بهره مي گيرد. 
سخن آخر
روش تحقیق در رشته هنر به دلیل تفاوت ماهوی علم و هنر، بالذات امری پیچیده به شمار می رود. بنابراین دانشجو علاوه بر ذوق هنری و آشنایی کامل با رشته خود، با روش پژوهش در رشته هنر آشنا باشد. همچنین دانشجویان رشته هنر در مقطع کارشناسی ارشد می توانند برای مشاوره در زمینه انجام پایان نامه هنر با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنند.
 

 
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
آموزش شیوه نگارش پایان نامه ارشد هنر
آموزش شیوه نگارش پایان نامه ارشد هنر.اغلب دانشجویان رشته هنر، هنگام شروع فرآیند انجام پایان نامه دچار مسائل و مش ...
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه صنایع
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع رشته مهندسی صنایع به عنوان یکی از رشته های نسبتا جدید در بین ...
مشاوره و آموزش انجام پایان نامه در تهران
مشاوره و آموزش انجام پایان نامه در تهران.اغلب دانشجویان به دلیل اینکه اجرای پایان نامه اولین کار پژوهشی آن هاست در ان ...
استخراج مقاله از پایان نامه
استخراج مقاله از پایان نامه   ...
5 اشتباهی که منجر به رد مقاله می شوند
5 اشتباهی که منجر به رد مقاله می شوند   ...
نحوه نگارش بخش ادبیات تحقیق پایان نامه
نحوه نگارش بخش ادبیات تحقیق پایان نامه   ...
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت
© 2020 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) می‌باشد