سفارش سریع

موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه پرستاری ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه پرستاری

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

آموزش و مشاوره انجام پایان نامه پرستاری

فرآیند انجام پایان نامه پرستاری، مطالعه نظامدار و هدفمندی است که برای خلق دانش جدید در رابطه با تجارب مربوط به سلامت و بیماری توسط پرستاران انجام می شود. دانشجوی پرستاری، فردی است که به دنبال پاسخ به سئوالات خود از طریق مشاهدات نظامدار و ثبت پدیده های مرتبط با پرستاری است. برای مشاوره در زمینه نگارش پایان نامه پرستاری می توانید با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنید. این نوشتار نحوه انجام پایان نامه پرستاری را مورد بررسی قرار داده است.


عنوان پایان نامه پرستاری

انتخاب موضوع پایان نامه اولين مرحله در تدوين و اجراي يك پایان نامه است. ركن اصلي هر پایان نامه را اين مرحله تشكيل مي دهد، زيرا دانشجو بر پاية آن كليه فعاليتهاي تحقيقاتي خود را شكل مي دهد. عنوان هر پایان نامه برگرفته از دركي است كه دانشجو از مسئله يا مشكل داشته است كه نهايتا بايستي آن را به صورت يك عبارت تدوين نمايد كه به آن عنوان يا موضوع پایان نامه گفته مي شود. به طور کلی می توان گفت که موضوع پایان نامه پرستاری باید:
1.    بديع و داراي جهاتي از ابتكار و خلاقيت باشد.
2.    پاسخي اساسي به نيازها و كنجكاوي هاي علمي فراهم آورد.
3.    قابل بررسي علمي باشد.
4.    از بديهيات دور بماند، پایان نامه ای كه در آن سؤال ها و يا سؤال اساسي امر يا اموري بديهي باشد، مقبول نيست.

کلیات تحقیق

مقدمه و بیان مسئله

بيان مسئله تحقيق يكي از مهمترين بخشهاي يك پایان نامه است. مي توان گفت بخش عمده اي از ارائه راه حل براي مسئله يا مشكل بستگي به اين دارد كه دانشجو بداند قصد انجام چه كاري را دارد و بخش ديگرآن منوط به اين است كه بداند مسئله چيست ؟
از آنجا كه هر پایان نامه ای به منظور دستيابي به واقعيت يا حقيقت مجهولي از طريق ارائة راه حل براي مسئله يا مشكلي است كه دانشجو با آن مواجه بوده و آن را در قالب عنوان پژوهشي تنظيم و تدوين نموده است، در قسمت بيان مسئله بايستي دقيقا مسئله اي كه به صورت عنوان پایان نامه نوشته شده است تبيين گردد، يعني دانشجو بايد ابعاد مسئله را بيان نمايد كه شامل موارد زير است :
•    ضمن معرفي موضوع و بيان كلياتي در مورد موضوع ، محدوه موضوع را از نظر علمي بيان كند .
•    بايد بگويد چه مشكلي را مي خواهد بررسي كند .
•    اهميت مشكل چيست؟
•    چرا اين مشكل ارزش تحقيق را دارد .
•    ادامه اين مشكل (در صورت حل نشدن) به كجا مي رود .
•    تحقيقاتي كه در خصوص مشكل مورد نظر دانشجو در مكان ها و زمان هاي مختلف انجام گرفته چگونه بوده و چه نتيجه اي داشته است .
•    کمبودهاي عملي - علمي در خصوص موضوع مورد مطالعه در تحقيقات قبلي را مشخص نمايد .
•    آيا قبلا يافته هاي محكم و استواري درباره آن بدست آمده و آيا اين يافته ها مخالفت هایي را برانگيخته است؟
•    آيا در تحقيقات قبلي كاستي هایي وجود دارد كه بتوان آنها را برطرف كرد.
•    در انتهاي هر بيان مسئله بايد سؤال اصلي يا مسئله اصلي پژوهشي به صورت عبارت سؤالي آورده شود.


فرضیات تحقیق

فرضيه ، بياني است حدسي يا علمي و مبتني بر دانش و آگاهي هاي قبلي دانشجو كه روابط بين دو يا چند متغير را مورد بررسي قرار مي دهد. وقتي فرضيه اي را عنوان مي كنيم در حقيقت اگر شرايط چنين و چنين رخ دهد، مي گوييم «اگر شرایط چنین و چنان رخ دهد، نتایج چنین و چنان خواهد شد». دانشجو با آزمون فرضیه، نظريه را شكل داده و دانش و آگاهي جديدي را توليد مي نمايد . با توجه به اين كه فرضيه بياني حدسي در باره روابط بين دو يا چند متغير است . لذا، بايد با آزمايش سنجيده شود. يعني دانشجو در جريان تحقيق حدس هاي خود را امتحان مي كند تا علت واقعي مشكل را يافته و راه حل درست را پيدا نمايد .


سوالات تحقیق

هر پایان نامه ای الزاما براي دستيابي به اهداف تحقيق، داراي سؤالات تحقيق مي باشد اما با توجه به موضوع و اهداف تحقيق مي تواند داراي فرضيه باشد يا نباشد . دارا بودن يا نبودن فرضية تحقيق بستگي به مباني نظري و علمي موضوع و نيز نوع عنوان پایان نامه دارد. به عنوان مثال در موضوعاتي كه دانشجو به دنبال شناسایي و توصيف متغيرها مي باشد، ضرورتي به ارائه فرضيه نبوده و تحقيق مي تواند با طرح سؤالات تحقيق انجام شود.


اهداف تحقیق

اهداف تحقيق به سه دسته، هدف كلي، اهداف فرعي و اهداف كاربردي تقسيم مي شوند.
هدف کلی: هدفي است كه دانشجو در نتيجه انجام پایان نامه مي خواهد به آن برسد. مي توان گفت در اكثر پایان نامه ها، هدف كلي همان عنوان تحقيق است كه به زبان حال استمراري يا خبري نوشته مي شود.
اهداف اختصاصی: اهداف فرعي تحقيق از هدف كلي تحقيق ناشي مي گردد. در واقع در هر پایان نامه از آنجا كه دستيابي به اهداف كلي به يكباره امكان پذير نيست، آن را به چند هدف فرعي تقسيم مي كنند كه در نتيجه پایان نامه و دستيابي به آنها هدف كلي دانشجو مي گردد.

نوع مطالعه

توصیفی

این نوع مطالعه شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصيف شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي تواند صرفا براي شناخت شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم گيري باشد.
 همچنين مطالعه توصيفي براي تعيين ويژگي هاي متغيرهاي يك موقعيت صورت مي گيرد. به طور مثال توصيف يك كلاس درس بر حسب پايه هاي تحصيلي ،جنسيت ،گروه سني ،شمار نيمسال هاي باقيمانده تا اتمام تحصيل و شمار دروس بازرگاني گذرانده شده ماهيت توصيفي دارد.در سازمان ها در موارد بسياري مطالعات توصيفي براي كسب آگاهي درباره ويژگي هاي مثلا گروهي از كاركنان در زمينه سن،سطح تحصيلات ،درجات شغلي و طول خدمت آنان به طور مكرر صورت مي گيرد . 


پیمایشی

برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری روش تحقيق پيمايش به كار مي رود. اين نوع تحقيق مي تواند براي پاسخ به سوال هاي پژوهشي از نوع زير مورد استفاده قرار گيرد:
•    ماهيت شرايط موجود چگونه است؟
•    چه رابطه اي ميان رويدادها وجود دارد؟
•    وضعيت موجود چگونه است؟
تحقيق پيمايشي را برحسب جامعه مورد مطالعه مي توان به تحقيق پيمايشي در مقياس كوچك يا در مقياس بزرگ ناميد.


مقطعی

اين روش به منظور گردآوري داده ها درباره يك يا چند صفت در يك مقطع از زمان (يك روز،يك هفته ،يك ماه و ...) از طريق نمونه گيري از جامعه انجام مي شود. اين گونه پژوهش به توصيف جامعه بر اساس يك يا چند متغير مي پردازد. مطالعات مقطعي به منظور شناخت ماهيت و ميزان تغيرات كه نمايانگر سطوح سني مختلف است انجام مي شود. براي مثال بررسي تحول مهارت هاي زبان فارسي در گروه هاي سني مربوط به پايه هاي اول تا پنجم را مي توان در يك تحقيق مقطعي به عمل آورد. اين نوع مطالعات را تك ضربه اي ،مقطعي يا عرضي مي نامند.


طولی

در بررسي هاي پيمايشي طولی، داده ها در طول زمان و يا به عبارت ديگر در زمان هاي مختلف گردآوري مي شود تا تغييرات بر حسب زمان بررسي شده و به رابطه اين متغيرها از نظر تغييرات در طول زمان پي برده شود. سه نوع بررسي طولي را مي توان مورد بررسي قرار داد:
1.    بررسي روند فرايندها
2.    بررسي يك گروه ويژه
3.    بررسي يك گروه منتخب


دلفی

زماني كه بخواهيم درباره اتفاق نظر يك جمع صاحب نظر درباره ي موضوع خاص به بررسي بپردازيم از روش دلفي استفاده مي شود. روش دلفي در آينده پژوهي استفاده مي شود. دلفي يك روش آماري سفت و سخت براي پيش بيني آينده نيست. فقدان نمونه گيري، نامشخص بودن وقايع آينده و عدم فرايندهاي واضح تعريف شده براي انجام دادن مطالعات دلفي، تنها چند مورد از مواردي هستند كه دلفي را از روشهاي علمي كنترل شده متمايز مي كند.


همبستگی

تحقيق همبستگي با اين هدف انجام مي شود كه رابطه میان متغیرهای را نشان دهد.

 

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی نوعی تحقیق است که توسط خود افراد درگير در يك مسئله و براى حل يا كاهش آن انجام مى گيرد. عمل، محور اساسى در اين نوع تحقيق است. هدف اين دسته از پژوهش هاى آموزشى، توصيف شرايط يا پديده هاى مربوط به نظام آموزشى مى باشد. با استفاده از اقدام پژوهى مى توان موقعيت هاى مربوط به اقدام ها و عمليات آموزشى را مشخص كرد و در بهبود آن كوشيد.


مطالعه موردی

اگر موضوع مطالعه مستلزم دقت و عمق بيشتري باشد، حوزه آن محدود خواهد بود. در اين صورت تحقيق منحصرا به يك موضوع يا يك اجتماع كوچك و محدود اختصاص پيدا مي كند. اين نوع مطالعات كه با شيوه ژرفايي انجام مي گيرد، مطالعه موردي ناميده مي شود.


تجربی

هدف اين تحقيق بررسي تأثير محرك ها، روش ها و يا شرايط خاص محيطي بر روي يك گروه آزمودني مي باشد. از خصوصيات روش تجربي اين است كه ضمن دستكاري يا مداخله در متغيرها و كنترل شرايط، نتايج بدست آمده را در مورد گروهي كه با انتساب تصادفي انتخاب شده اند، مورد مشاهده قرار مي دهد.


نیمه تجربی

هنگامي كه انتخاب افراد تحت تجربه بصورت تصادفي ممكن نباشد و يا نتوان متغيرهاي مستقل را كاملاً دستكاري و يا در آنها مداخله نمود از روش تحقيق نيمه  تجربي يا شبه تجربي استفاده مي شود. اغلب تحقيقاتي كه در مورد انسان و به شيوه تجربي انجام مي گيرد، معمولاً از نوع نیمه تجربي مي باشند.

 

روش تحقیق

این فصل شامل نوع تحقيق، جامعه مورد تحقيق، مشخصات نمونه پژوهش، معيارهاي ورود و خروج از مطالعه، حجم نمونه و روش محاسبه آن، محيط تحقيق، روش نمونه گيري، روش گردآوري داده ها، روش پايايي و روائي ابزار گردآوري داده ها، چگونگي تجزيه وتحليل داده ها و روش هاي آماري بكار رفته مي باشد.


تجزیه و تحلیل داده ها

در اين فصل بايد چگونگي تجزيه و تحليل اطلاعات روشن گردد . اين كار بايد قبل از انجام مطالعه و جمع آوري اطلاعات صورت پذيرد. زيرا به اين ترتيب دانشجو مطمئن مي گردد كه كليه اطلاعات لازم با شيوه مناسبي جمع آوري خواهند شد و هم چنين اطلاعاتي كه هرگز مورد تجزيه و تحليل قرار نمي گيرند مشخص مي شوند و مي توان آنها را جمع آوري نكرد . در مواردي نيز ابزار و روش جمع آوري بخشي از اطلاعات تغيير داده مي شوند . براي كسب نتايج بهتر حتما بايد قبل از شروع مطالعه براي تصميم گيري در مورد نحوه تجزيه و تحليل اطلاعات و تعيين حجم نمونه و چگونگي نمونه گيري با يك متخصص آمار یا موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) مشاوره كنيد.


ملاحظات اخلاقی

ملاحظات اخلاقي در حرفه پزشكي و ساير رشته هاي وابسته از اهميت فوق العاده برخوردار است. به نكات اخلاقي بايستي در تمام مراحل تحقيق توجه نمود. در اين راستا ارزش هاي فرهنگي و احترام به حقوق افراد تحت مطالعه بايد مد نظر قرار گيرد. صدمات احتمالي بايد پيش بيني شود و در مجموع صداقت در تمامي مراحل پایان نامه بايد رعايت شود .

 
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه پرستاری
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه پرستاری. فرآیند انجام پایان نامه پرستاری، مطالعه نظامدار و هدفمندی است که برای خ ...
آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت
آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت    ...
آموزش انجام پایان نامه به روش کیفی
آموزش انجام پایان نامه به روش کیفی.تحقیق کیفی یکی از انواع روش های تحقیق است که بر داده های غیر ساختار یافته و غیر عد ...
دستورالعمل هایی برای درج اشکال و جداول در مقالات پژوهشی
راهنمای درج اشکال و جداول در مقالات    ...
قسمت‌های مختلف یک پروپوزال دانشگاهی
قسمت‌های مختلف یک پروپوزال دانشگاهی ...
فرآیند دفاع از پایان نامه
فرآیند دفاع از پایان نامه ...
پارافرایز چیست و کاربرد آن
پارافرایز چیست و کاربرد آن  ...
اهمیت کلمات کلیدی در نوشتن مقاله
اهمیت کلمات کلیدی در نوشتن مقاله  ...
نرم افزارھای شناسایی سرقت ادبی
 نرم افزارھای شناسایی سرقت ادبی ...
مقاله بیس یا مقاله پایه چیست؟
مقاله بیس یا مقاله پایه چیست؟ ...
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت
© 2020 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) می‌باشد