سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

آموزش انجام پایان نامه الهیات ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
آموزش انجام پایان نامه الهیات

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

آموزش انجام پایان نامه الهیات

فرآیند انجام پایان نامه در رشته الهیات و معارف اسلامی به بررسی مفاهیم دینی و مذهبی با شیوه های نوین دانشگاهی و آکادمیک می پردازد. برای مشاوره در زمینه انجام پایان نامه الهیات با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس بگیرید. این نوشتار به بررسی فرآیند انجام پایان نامه در رشته الهیات و معارف اسلامی می پردازد.
فرآیند انجام پایان نامه الهیات از لحاظ صورت و سیر تحقیق و تفکّر به سه نوع قیاسى، استقرایی و علمى تقسیم می شود:


روش قیاسى

برخى بر این نظرند که نخستین روش تحقیقى که به منصّه ظهور رسید، «روش قیاسى» بود که آن را به ارسطو و یونانیان نسبت داده اند. روش قیاسى عبارت از توضیح پدیده ‏اى جزئى با تکیه بر اندیشه ‏اى کلى و جزمى بود. به گزاره ‏اى که اندیشه کلى را تعبیر مى‏ کرد، «کبرا» و به گزاره ‏اى که پدیده جزئى را بیان مى‏ کرد، «صغرا» و به گزاره‏ اى‏ که اندیشه کلى را بر پدیده جزئى کلى تطبیق مى‏ کرد، «نتیجه» مى ‏گفتند.


روش استقرایی

فرانسیس بیکن اولین کسى بود که روش پژوهش قیاسى را در تبیین علمى پدیده‏ هاى طبیعى کارا ندانست و پیشنهاد کرد، به جاى مراجعه به اندیشه ‏هاى عقلى و کلى و جزمى در تبیین علمى پدیده ‏هاى طبیعى به خود پدیده ‏هاى‏ طبیعى مراجعه شود و از رهگذر مشاهده منظم خود آنها علل پیدایش آنها کشف گردد.
 این روش تحقیق را «روش استقرایی» نامیده اند. در روش استقرایی پدیده‏ هاى طبیعى را به طور جداگانه مورد مشاهده و مطالعه مى ‏کنند و از رهگذر آن به نتیجه ‏گیرى و کشف علت مى ‏پردازند.
روش پژوهش استقرایی به تنهایى روش کاملى براى کشف علل طبیعى نبود، چون مشاهده پدیده‏ هاى طبیعى بدون توجه به یک اندیشه کلى همانند گردآورى‏ مهره‏ ها بدون رشته ‏اى است که آنها را به هم پیوند دهد؛ لذا چندان به یک تعمیم یا نظریه منتهى نمى ‏شود. چنان که مشاهدات اولیه داروین درباره زندگى حیوانات نتوانست، به نظریه ‏اى در مورد تکامل انسان بیانجامد. تا این که ملاحظه کتاب توماس مالتوس، ذهن‏ داروین را به این فرضیه کشاند که تنازع بقا انتخاب طبیعى انواع مختلف حیوانات است و به موجب آن گونه ‏هاى غیر اصلح از بین مى ‏روند و گونه‏ هاى اصلح باقى مى ‏مانند.


روش علمى

به این ترتیب، بهترین روش تحقیق ترکیبى از قیاس و استقرا دانسته شد و از آن به «روش علمى‏» تعبیر گردید. کبرا در این روش عبارت از یک اندیشه جزمى نبود، بلکه عبارت از پیش‏ فرض یا فرضیه‏ اى بود که با جمع‏ آورى و تجزیه و تحلیل داده ‏ها مورد آزمایش‏ قرار مى ‏گرفت.
جان دیوئى براى این روش پژوهش الگوى ذیل را پیشنهاد کرد که از آن به «روش حل مسئله» یاد شده‏ است:
•    شناخت و تعریف مسئله
•    ساختن‏ فرضیه (گمان، پیش‏فرض و حدس)
•    جمع ‏آورى، تنظیم، و تجزیه و تحلیل داده ‏ها
•    تنظیم نتایج
•    تایید، رد یا تعدیل فرضیه، از راه آزمودن پیامدهاى آن در موقعیت خاص
مراد از تجزیه و تحلیل داده ‏ها بحثى است که همه ابعاد و اطراف آنها را  فرا بگیرد و به همه زوایاى آنها نفوذ کند تا امور علمى پنهان در آنها را کشف نماید.
تحلیل به این معنا با تحلیل منطقى که عبارت از تقسیم اشیا به امور متباین است، تفاوت دارد.
فرآیند انجام پایان نامه الهیات از نظر نوع داده‏ ها و گزاره‏ هایى که از آنها استفاده مى ‏شود، به عقلى، نقلى و تجربى تقسیم مى‏ گردد.

 

روش نقلى

روش نقلى‏ عبارت است از بررسى متون نقلى که در سه مرحله انجام مى ‏شود:
•    بررسى وثاقت سندى متن که از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به راویان متن صورت مى ‏گیرد.
•    بررسى سلامت متن که که از طریق عرضه متن بر ادله معتبر نقلى و عقلى و تجربى انجام مى‏ شود.
•    کشف مدلول متن که با مراجعه به قرائن مقالى و مقامى متن حاصل مى ‏گردد.
در این روش از اسناد و مدارک نقلى بهره‏ بردارى مى‏ شود. بسیارى از پایان نامه هایی که در علوم عقلى- نقلى مانند اخلاق، کلام و اصول فقه یا علوم نقلى نظیر فقه، حدیث، رجال، تفسیر، تاریخ و لغت انجام مى‏شود، پژوهش نقلى به شمار مى ‏روند.


روش عقلى

روش عقلى عبارت از بررسى افکار و مبادى عقلى بر پایه قواعد منطق  ارسطویى است و در پنج مرحله انجام مى‏شود:
•    مواجهه با مشکل (مجهول)
•    شناخت نوع مشکل
•    حرکت ذهن (عقل) از مشکل به معلومات موجود 
•    حرکت ذهن میان معلومات براى جستجوى در آنها و ترکیب معلوماتى که براى حل مشکل مناسب است
•    حرکت ذهن از معلومات ترکیب یافته به سوى مشکل
در این روش از گزاره‏ هاى عقلى استفاده مى ‏شود. این گزاره ‏ها دو نوع هستند: گزاره‏ هاى نظرى و گزاره ‏هاى عملى. گزاره ‏هاى نظرى مانند «اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است» یا «اجتماع ضدین محال است» و گزاره ‏هاى عملى مانند «عدالت حَسَن است» یا «تکلیف فوق طاقت قبیح است».

 

بسیارى از پایان نامه ‏هایى که در علوم عقلى‏ مانند فلسفه و منطق یا علوم عقلى نقلى‏ مثل اخلاق، کلام و اصول فقه انجام مى ‏شود، از نوع پژوهش عقلى است. جهت آن این است که نوع موضوعاتى که در این پایان نامه ها بررسى مى ‏شود، اغلب غیرمادى و مجرد مانند خدا، قیامت، روح، عقل و مانند آنها است.

روش تجربى

روش تجربى با پایه استقرا از طریق مشاهده و آزمایش‏ است و در چهار مرحله انجام مى‏ شود:
•    تعیین مشکل
•    طرح فرضیه، که عبارت است از گزاره ‏اى که به طور موقت براى رابطه میان دو متغیر یا بیشتر بیان مى ‏شود
•    انجام مشاهده یا آزمایش
•    نتیجه‏گیرى
 در چنین روشى از داده‏ هاى حسى و تجربى که به طریق مشاهده، مصاحبه، پرسش‏نامه، آزمایش و مانند آنها حاصل مى ‏شود، بهره‏ بردارى مى‏ گردد. پایان نامه هایى که‏ در علوم جدید اعم از علوم انسانى و غیرانسانى انجام مى‏ شود، از همین نوع است. جهت آن این است که نوع موضوعاتى که در این نوع پایان نامه ها بررسى مى ‏شود، حسى و عینى است.
این تعریفى که از پژوهش تجربى به دست داده شد، پژوهش تجربى به معناى عام ‏است. همان ‏طور که آمد، در پایان نامه هایی با روش تحقیق میدانى، پژوهش تجربى یکى از انواع پژوهش‏ در پدیده‏ هاى حسى و عینى ‏است. با این حال، پژوهش در این پدیده ‏ها انواع دیگرى نیز دارد.
فرآیند انجام پایان نامه الهیات به اعتبار حجم موارد تحقیق و غرض از تحقیق به تاریخى، توصیفى، همبستگى، موردى و تجربى تقسیم می شود.

 

فرآیند انجام پایان نامه در این تقسیم‏بندى تمایز کاملى از یکدیگر ندارند؛ چون در همه آنها گونه ‏هایى از مشاهده، توصیف و تجزیه و تحلیل وجود دارد. 

روش تاریخى

در روش تاریخى‏ موضوع معینى که در گذشته و در یک مقطع زمانى اتفاق افتاده‏است، بررسى مى‏ شود. دانشجو در آن مى‏ کوشد، از طریق گردآورى‏ اطلاعات (اسناد و مدارک) مربوط به موضوعى تاریخى و بررسى صحت و سقم آن اطلاعات و نیز تجزیه و تحلیل آنها به کشف حقایق مربوط به آن موضوع دست پیدا کند.
روش تحقیق تاریخى‏ به لحاظ آن که رویدادهاى تاریخى قابل تکرار و مشاهده مستقیم نیستند و اطلاعات مربوط به آنها مانند ماکتى مى ‏ماند که تکه‏ هایى از آن گم‏ شده ‏است و دانشجو مى‏ خواهد از طریق تجزیه و تحلیل‏ هاى ذهنى بر روى اطلاعات موجود به یافتن آن تکه ‏هاى گم شده بپردازد، مشکلات خاص خود را دارد.
 مراحل تحقیق تاریخى به این قرار است:
•    بیان موضوع یا مسئله
•    بیان هدف یا فرضیه؛
•    جمع ‏آورى اطلاعات
•    نقد اطلاعات
•    تجزیه و تحلیل اطلاعات
•    بیان نتایج
 در پایان نامه هایی با روش تحقیق تاریخى، دانشجو به دو طریق به نقد و بررسى صحت و سقم اطلاعات‏ مى‏ پردازد: یکى به طریق نقد بیرونى، این ‏گونه که بررسى مى‏ کند که آیا اطلاعات واقعى‏ هستند (بررسى صدق و کذب راوى) و دیگر به طریق نقد درونى که این‏ گونه بررسى مى ‏کند، آیا اطلاعات تصویرى واقعى از رویداد تاریخى ارایه مى ‏کنند (بررسى صحت و سقم‏ درک راوى).

روش توصیفى

در روش توصیفى حوزه تحقیق موارد بسیارى ‏است و دانشجو در آن سعى مى‏ کند، ویژگى‏ هاى مشترک آن موارد را همان‏ طور که هست، بدون هرگونه دستکارى استخراج کند. به این نوع از پژوهش به جهت آن که در آن همه موارد به طور عمیق و دقیق بررسى نمى‏ شوند، «نگرش پروازى» هم گفته می شود.

روش همبستگى

در این نوع از پژوهش نیز حوزه تحقیق موارد بسیارى را در بر مى‏گیرد؛ اما دانشجو در آن مى ‏کوشد، دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا یک دسته از اطلاعات مربوط به دو یا چند گروه مختلف را با هم مقایسه کند، به این منظور که رابطه یک یا چند عامل را با یک یا چند عامل دیگر کشف کند و میزان‏ همبستگى میان آنها را به دست آورد.

روش مطالعه موردى

در مطالعه موردى، حوزه تحقیق یک مورد خاص نظیر یک فرد یا یک  خانواده یا یک گروه یا یک موسسه و یا یک جامعه محدود است و دانشجو در آن تلاش مى ‏کند، ویژگى ‏هاى خاص آن یک مورد را به طور جامع بررسى کند.
موردى بودن پژوهش این امتیاز را دارد که دانشجو مى ‏تواند به نتایج دقیق ‏تر و عمیق‏ ترى از آن دست پیدا کند و این عیب را دارد که نمى ‏توان یافته‏ هاى تحقیق مربوط به آن را به موارد دیگر تعمیم داد.

روش تجربى

در این نوع از پژوهش دانشجو در مجموعه مورد تحقیقش دستکارى مى‏ کند و به بررسى نتایج آن مى ‏پردازد. او یک گروه را که «گروه تجربى» نامیده مى‏ شود، تحت شرایط خاصى قرار مى ‏دهد تا رفتار آنان را با گروه دیگرى که «گروه شاهد» خوانده مى ‏شود و تحت آن شرایط خاص نیست مقایسه کند و از این رهگذر به چگونگى تاثیر آن شرایط خاص در رفتار گروه تجربى پى ببرد.
 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
پژوهش پیمایشی و انواع آن
پژوهش پیمایشی چیست؟ انواع تحقیقات پیمایشی و هر آنچه باید در مورد تحقیق پیمایشی بدانید ...
راهنمای استخراج مقاله از پایان نامه
چگونه می توانم در مدت زمان کوتاهی پایان نامه خود را به مقاله ژورنالی تبدیل کنم؟   ...
آموزش نگارش پیشنهادهای برخاسته از پژوهش در پایان نامه
آموزش نگارش پیشنهادهای برخاسته از پژوهش در پایان نامه   ...
تحلیل های آماری و کاربرد آن در پایان نامه
تحلیل های آماری و کاربرد آن در پایان نامه کاربرد تحلیل های آماری در پایان نامه ...
آموزش نگارش رزومه کاری یا تحصیلی
نحوه نگارش رزومه کاری یا تحصیلی       هنگامی که بنا دارید تا برای ...
مراحل دفاع از پایان نامه
مراحل دفاع از پایان نامه دفاع از پایان نامه به محض شروع فرآیند انجام پایان نامه آغاز می گردد. دفاع در فرآیند ا ...
انجام پایان نامه مدیریت مالی
انجام پایان نامه مدیریت مالی. مدیریت مالی به مدیریت موثر و کارآمد پول جهت نیل به اهداف سازمان اطلاق می گردد. مدی ...
استراتژی های رفع تعارض با استاد راهنما
استراتژی های رفع تعارض با استاد راهنما.عموما تعارض با استاد راهنما جزو خاطرات بیشتر دانشجویان به شمار می رود. این تعا ...
آموزش انجام پایان نامه الهیات
آموزش انجام پایان نامه الهیات.فرآیند انجام پایان نامه در رشته الهیات و معارف اسلامی به بررسی مفاهیم دینی و مذهبی با ش ...
آموزش اصلاح مقاله
آموزش اصلاح مقاله.هنگامی که فرآیند نگارش مقاله به اتمام می رسد، نیاز است تا دانشجو آن را اصلاح نماید. ...
© 2021