سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

تحلیل های آماری و کاربرد آن در پایان نامه ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
تحلیل های آماری و کاربرد آن در پایان نامه

تحلیل های آماری و کاربرد آن در پایان نامه

کاربرد تحلیل های آماری در پایان نامه، با توجه به ماهیت پرسش هایی که فرآیند انجام پایان نامه برای پاسخ به آنها آغاز شده، تفاوت دارد. از طرف دیگر، ماهیت داده هایی که این تحلیل های آماری باید درباره آنها به کار رود، نیز گوناگون هستند. هر تکنیک آماری، مناسب داده هایی است که فقط در سطح معینی اندازه گیری شده است و دانشجو پیش از آن که تصمیم بگیرد که داده های خود را چگونه تحلیل کند، باید بتواند معین کند که این داده ها از چه نوعی هستند. برای مشاوره برای تحلیل آماری و نگارش پایان نامه می توانید با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنید.

انواع تحلیل های آماری

تحلیل های آماری بر دو گونه ذیل هستند:

تحلیل توصیفی

تحلیل های توصیفی، ویژه پژوهش های توصیفی هستند. در این نوع تحقیق، دانشجو نتایج حاصل را به گروه مورد بررسی تعمیم می دهد و هیچ گونه نتیجه گیری خارج از گروه مزبور به عمل نمی آورد. بنابراین، دانشجو  می بایست داده های مربوط را بررسی کند و به توصیف آنها بپردازد. در تحلیل توصیفی، پژوهشگران با شیوه مقایسه پدیده ها به توصیف آماری آنها می پردازند و اطلاعات ارزشمندی درباره ماهیت گروه مورد بررسی به دست می دهند. شاخص های آماری مورد استفاده همان شاخص های آماری توصیفی هستند.

تحلیل استنباطی    

در تحلیل استنباطی، دانشجو همواره با نمونه گیری و انتخاب گروه کوچک (نمونه) از یک گروه بزرگتر (جامعه آماری) اصلی سروکار دارد. دانشجو با داده ها و اطلاعات حاصل از نمونه، به برآورد و پیشگویی ویژگی های جامعه مورد پژوهش می پردازد. هدف از تحلیل استنباطی «تعمیم» نتایج حاصل از مشاهدات دانشجو در نمونه انتخابی خود به جامعه اصلی می باشد. این بدین معنی است که دانشجو با به دست آوردن نما، میانگین، انحراف معیار و ... نمونه، به برآورد ارزش های مربوط به جامعه اصلی یعنی نمای جامعه، میانه جامعه و میانگین جامعه اقدام می کند. دانشجو بر مبنای ارزش های حاصل در نمونه به آزمون فرضیه می پردازد و تکنیک های آماری مورد نیاز از آمار استنباطی تامین می شود. دانشجو از دو روش به تحلیل داده ها می پردازد: الف) برآورد ارزش های جامعه با استفاده از ارزش های نمونه ب) آزمون فرضیه ها.

 

در تحلیل استنباطی از دو نوع آمار ذیل استفاده می گردد:

آمار پارامتری

در آمار پارامتری، ساختار معینی درباره توزیع جامعه فرض می کنند. برای مثال رفتار آزمون ها برای پارامترهای دو جمله ای پواسون از این گونه هستند. آزمون t استیودنت برای استنباط هایی درباره میانگین یک جامعه و مقایسه دو میانگین، آزمون های t و F برای استنباط هایی درباره واریانس ها، استنباط ها برای مدل های رگرسیون و تجزیه و تحلیل واریانس، همه بر مبنای این فرض هستند که اندازه های پاسخ، نمونه هایی از جامعه نرمال را تشکیل می دهند.

آمار ناپارامتری

آمار ناپارامتری، از شیوه های استنباط است که برای دامنه وسیع تری از شکل های توزیع جامعه معتبر است. اصطلاح ناپارامتری از این واقعیت منتج می شود که کاربرد این شیوه ها به شکل پارامتری معین منحنی های چگالی، مانند توزیع های نرمال نیازی ندارد. در آزمون فرض ها، آماره های آزمون پارامتری، بعضی جنبه های ساده داده های نمونه را مورد استفاده قرار می دهند، مانند علامت های اندازه ها، رابطه های ترتیبی (فراوانی های رشته ای) عددی معنی دار را برای اندازه ها لازم ندارند، بزرگ یا کوچک کردن مقیاس در آنها تغییری نمی دهد، به عنوان یک پیامد، توزیع صفر یک آماره آزمون ناپارامتری را می توان بدون توجه به شکل توزیع جامعه پژوهش تعیین کرد. به این دلیل آزمون های آزاد توزیع نیز نامیده می شوند. با توجه به این که در حوزه مسایل مدیریتی، اندازه گیری متغیرها با یک مقیاس عددی با معنی و معین، دشوار است و بیشتر داده ها مبتنی بر نگرش ها بوده و حالت ترتیبی دارند (یعنی فقط ترتیب اعداد معنی دار است). لذا آزمون های ناپارامتری که اطلاعات را تنها مبتنی بر ترتیب یا رتبه مورد استفاده قرار می دهند، بیشتر مناسب هستند.

فرضیه پژوهشی

هر فرضیه پژوهشی، حدسی زیرکانه و جوابی احتمالی به پرسش و مسئله تحقیق است که دانشجو با بررسی پیشینه علمی و عملی موضوع و مسئله تحقیق و با تکیه بر تجربه خود آنها را ارائه می کند. فرضیه پژوهشی حالت یک جمله دارد و قابل آزمون نیست و باید تبدیل به فرضیه های آماری شود.

 

فرضیه های آماری

فرضیه های آماری از فرضیه های پژوهشی به وجود می آیند و از متغیرهای آن مایه می گیرند، اما هرگز با آنها یکی نیستند. فرضیه های آماری گزاره هایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می شوند و نقش آنها هدایت دانشجو و پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است.
هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری، ایجاد امکان برای آزمون فرضیه است. به طورکلی، هدف آزمون فرضیه های آماری تعیین این موضوع است که با توجه به داده های به دست آمده از نمونه، روشن شود که: آیا حدسی که درباره درباره ویژگی هایی از جامعه در ابتدای تحقیق زده شد، قابل تایید است، یا خیر؟ این حدس بنا به هدف پژوهش ادعایی درباره مقدار یک پارامتر جامعه بوده که در قالب فرضیه بیان شده است.
هر فرضیه پژوهشی به دو فرضیه آماری تقسیم می شود: 

فرضیه صفر (پوچ) (Null Hyp.)

فرضیه صفر بر مبنای ریاضی برهان خلف است. بر طبق این فرضیه وجود اختلاف بین پارامتر مجهول جامعه اصلی و کمیت داده شده نفی می شود، لذا آن را فرضیه صفر نامند. چنین فرضیه هایی بیانگر عدم تفاوت بوده و رابطه دقیق را بین دو متغیر بیان می کنند، یعنی همبستگی جامعه آماری بین دو متغیر صفر است یا تفاوت میانگین دو گروه در جامعه آماری برابر صفر (یا هر عدد معین دیگر) است. فرضیه صفر، نبود هیچ تفاوت (مهم) بین دو گروه را بیان می کند، لذا اگر ما فرضیه صفر را رد کنیم، آن وقت تمام فرضیه های مخالف آن را می توان تایید کرد.

فرضیه خلاف (مخالف/جایگزین) (Alternative Hyp.)

فرضیه خلاف HA (H1) مانند فرضیه صفر به صورت پارامتر صورت بندی می شود. فرضیه های پژوهشی راهنمای دانشجو و پژوهشگر در تدوین فرضیه خلاف هستند، بدین معنی که فرضیه خلاف بیان کننده انتظار پژوهشگر درباره نتایج پژوهش است. معمولا این انتظار، بر اساس مدارک آزمایشی یا تجربه کاری دانشجو و پژوهشگر کسب شده است. فرضیه صفر و خلاف نباید ناسازگار بوده و با هم تداخل داشته باشند. به طور کلی:
•    فرض (H0): ادعا صحیح است.
•    فرض (H1): ادعا غلط است.

با اطلاعاتی که به دست می آید تصمیم گیرنده باید یکی از این دو تصمیم ذیل را انتخاب کند:
•    (H1) را رد کند و نتیجه بگیرد که (H0) به وسیله داده ها تایید می شود.
•    (H1)¬ را رد نکند و نتیجه بگیرد که داده ها (H0) را تایید نمی کنند.
فرآیند انتخاب یکی از دو گزینه بالا را آزمون آماری نامند. از دو حکم مکملی که درباره پارامتر جامعه وجود دارند، بحث بر سر این که کدام حکم (ادعا یا نقض ادعا) را (H0) و کدام یک را (H1) بدانیم، فراوان است. عده ای معتقد هستند که هرگاه یک ادعا را از شیوه تایید آن به وسیله اطلاعات حاصل از نمونه ثابت کنیم، نفی آن ادعا را فرض صفر (H0) و خود ادعا را فرض (H1) می گیریم. این قاعده به عنوان یک قاعده رایج پذیرفته شده است. طرفداران این رویکرد برای ادعای خود استدلال هایی دارند که در کتاب های آماری آمده است. در انتها برای مشاوره در زمینه تحلیل های آماری و نگارش پایان نامه می توانید با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنید.
 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
پژوهش پیمایشی و انواع آن
پژوهش پیمایشی چیست؟ انواع تحقیقات پیمایشی و هر آنچه باید در مورد تحقیق پیمایشی بدانید ...
راهنمای استخراج مقاله از پایان نامه
چگونه می توانم در مدت زمان کوتاهی پایان نامه خود را به مقاله ژورنالی تبدیل کنم؟   ...
آموزش نگارش پیشنهادهای برخاسته از پژوهش در پایان نامه
آموزش نگارش پیشنهادهای برخاسته از پژوهش در پایان نامه   ...
تحلیل های آماری و کاربرد آن در پایان نامه
تحلیل های آماری و کاربرد آن در پایان نامه کاربرد تحلیل های آماری در پایان نامه ...
آموزش نگارش رزومه کاری یا تحصیلی
نحوه نگارش رزومه کاری یا تحصیلی       هنگامی که بنا دارید تا برای ...
مراحل دفاع از پایان نامه
مراحل دفاع از پایان نامه دفاع از پایان نامه به محض شروع فرآیند انجام پایان نامه آغاز می گردد. دفاع در فرآیند ا ...
انجام پایان نامه مدیریت مالی
انجام پایان نامه مدیریت مالی. مدیریت مالی به مدیریت موثر و کارآمد پول جهت نیل به اهداف سازمان اطلاق می گردد. مدی ...
استراتژی های رفع تعارض با استاد راهنما
استراتژی های رفع تعارض با استاد راهنما.عموما تعارض با استاد راهنما جزو خاطرات بیشتر دانشجویان به شمار می رود. این تعا ...
آموزش انجام پایان نامه الهیات
آموزش انجام پایان نامه الهیات.فرآیند انجام پایان نامه در رشته الهیات و معارف اسلامی به بررسی مفاهیم دینی و مذهبی با ش ...
آموزش اصلاح مقاله
آموزش اصلاح مقاله.هنگامی که فرآیند نگارش مقاله به اتمام می رسد، نیاز است تا دانشجو آن را اصلاح نماید. ...
© 2021