سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

نگارش پایان نامه به روش تحلیل محتوا ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
نگارش پایان نامه به روش تحلیل محتوا

چاپ، پذیرش مقاله و چاپ کتاب

آموزش روش تحلیل محتوا

تجزیه و تحلیل محتوا روشی تحقیقاتی است که برای تعیین وجود برخی کلمات ، مضامین یا مفاهیم خاص در برخی داده های کیفی (به عنوان مثال متن) استفاده می شود. با استفاده از تجزیه و تحلیل محتوا ، محققان می توانند حضور ، معانی و روابط چنین کلمات خاص ، مضامین یا مفاهیم را کمی و تجزیه و تحلیل کنند. به عنوان نمونه ، محققان می توانند زبان مورد استفاده در یک مقاله را برای جستجوی سوگیری یا جزئی گویی ارزیابی کنند. سپس محققان می توانند در مورد پیام های درون متن ، نویسنده (ها) ، مخاطبان و حتی فرهنگ و زمان ارائه متن نتیجه گیری کنند.

 

توضیحات روش تحلیل محتوا
منابع مورد تجزیه و تحلیل محتوا می تواند مصاحبه ، پرسشنامه های باز ، یادداشت های تحقیق میدانی ، گفتگوها یا به معنای واقعی کلمه هر گونه زبان ارتباطی (مانند کتاب ها ، مقاله ها ، بحث ها ، عناوین روزنامه ها ، سخنرانی ها ، رسانه ها ، اسناد تاریخی) باشد.  یک مطالعه  ممکن است اشکال مختلف متن را در تحلیل خود تجزیه و تحلیل کند. برای تجزیه و تحلیل متن با استفاده از تجزیه و تحلیل محتوا ، متن باید با کد گزاری قابل کنترل برای تجزیه و تحلیل باشد.  پس از کدگذاری متن در دسته های مختلف ، می توان سپس کدها را به "دسته های گوناگون" طبقه بندی کرد تا داده ها را حتی بیشتر خلاصه کرد.

در زیر سه تعریف متفاوت از تحلیل محتوا ارائه شده است.

     تعریف 1: "هر روش برای استنباط یا شناسایی سیستماتیک و عینی ویژگی های خاص پیامها." (از هولستی ، 1968)

     تعریف 2: «یک رویکرد تفسیری. ماهیت آن هم مشاهده ای است و هم روایی و کمتر به عناصر تجربی وابسته است که معمولاً با تحقیقات علمی (روایی و پایایی و اعتبار) مرتبط هستند (از قوم نگاری ، تحقیقات مشاهده ای و تحقیق روایی ، 1994-2012).

     تعریف 3: "یک روش تحقیق برای توصیف عینی ، سیستماتیک و کمی از محتوای آشکار." (از برلسون ، 1952)

موارد استفاده از تحلیل محتوا

  •      اهداف ، تمرکز یا روابط علمی یک فرد ، گروه یا موسسه را شناسایی کنید
  •      پاسخ های رفتاری به ارتباطات را توصیف کنید
  •      وضعیت روانی یا عاطفی افراد یا گروهها را تعیین کنید
  •      تفاوت های بین المللی را در محتوای آشکار کنید
  •      الگوهای محتوای ارا آشکار کنید
  •      مصاحبه یا نظرسنجی را آزمایش و تحلیل کند
  •      برای تکمیل داده های کمی ، مصاحبه های متمرکز و پرسشنامه باز از روش تحلیل محتوا استفاده کنید.

انواع تجزیه و تحلیل محتوا

تجزیه و تحلیل محتوا دو نوع کلی دارد: تحلیل مفهومی و تحلیل رابطه ای. تحلیل مفهومی وجود و فراوانی مفاهیم را در یک متن مشخص می کند. تحلیل رابطه ای با بررسی روابط بین مفاهیم در یک متن ، تحلیل مفهومی را بیشتر توسعه می دهد. هر نوع تجزیه و تحلیل ممکن است منجر به نتیجه گیری ها ، تفسیرها و معانی مختلف شود.
تحلیل مفهومی
به طور معمول افراد وقتی به تجزیه و تحلیل محتوا می اندیشند ، به تجزیه و تحلیل مفهومی فکر می کنند. در تحلیل مفهومی ، یک مفهوم برای بررسی انتخاب می شود و تجزیه و تحلیل شامل کمیت و شمارش حضور آن است. هدف اصلی بررسی وقایع اصطلاحات انتخاب شده در داده ها است. شرایط ممکن است صریح یا ضمنی و پنهان باشد. شناسایی اصطلاحات صریح آسان است. کدگذاری اصطلاحات ضمنی و پنهام پیچیده تر است. بنابراین ، کدگذاری اصطلاحات ضمنی شامل استفاده از فرهنگ لغت یا قوانین ترجمه متنی یا هر دو است.
برای شروع  تجزیه و تحلیل مواد مفهومی ، تحقیق را شناسایی کرده و یک نمونه را برای تجزیه و تحلیل انتخاب کنید. بعد ، متن باید قابل مدیریت و کنترل شود. این اساساً یک روند کاهش موارد انتخاب است. با تقسیم متن به دسته ها ، محقق می تواند کلمات یا الگوهای خاصی را به شما معرفی کند .
تحلیل رابطه ای
تحلیل رابطه ای مانند تحلیل مفهومی آغاز می شود ، جایی که یک مفهوم برای بررسی انتخاب می شود. با این حال ، تجزیه و تحلیل شامل بررسی روابط بین مفاهیم است. مفاهیم  به صورت فردی فاقد هرگونه معنای ذاتی هستند و بلکه معنا محصول روابط بین مفاهیم است.

برای شروع تجزیه و تحلیل محتوای رابطه ای ، ابتدا  سوالات تحقیق را شناسایی کنید و یک نمونه برای تحلیل انتخاب کنید. سوالات تحقیق باید متمرکز شود. بعد ، متن را برای تجزیه و تحلیل دسته بندی کنید. با توازن کافی اطلاعات برای تجزیه و تحلیل دقیق ، متن آماده تحلیل محتواست، بنابراین نتایج با داشتن اطلاعات بیش از حد گسترده نمی شوند تا فرایند کدگذاری برای ارائه نتایج معنی دار و ارزشمند بسیار دشوار و سنگین شود.
 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
نگارش پایان نامه به روش تحلیل محتوا
آموزش نگارش پایان نامه به روش تحلیل محتوا ...
چگونه چکیده بنویسیم
چگونه چکیده بنویسیم؟؟   ...
معرفی کامل انواع تعریف در پایان نامه
معرفی کامل انواع تعریف در پایان نامه   ...
آموزش شیوه نگارش پایان نامه ارشد هنر
آموزش شیوه نگارش پایان نامه ارشد هنر.اغلب دانشجویان رشته هنر، هنگام شروع فرآیند انجام پایان نامه دچار مسائل و مش ...
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه صنایع
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع رشته مهندسی صنایع به عنوان یکی از رشته های نسبتا جدید در بین ...
مشاوره و آموزش انجام پایان نامه در تهران
مشاوره و آموزش انجام پایان نامه در تهران.اغلب دانشجویان به دلیل اینکه اجرای پایان نامه اولین کار پژوهشی آن هاست در ان ...
استخراج مقاله از پایان نامه
استخراج مقاله از پایان نامه   ...
5 اشتباهی که منجر به رد مقاله می شوند
5 اشتباهی که منجر به رد مقاله می شوند   ...
نحوه نگارش بخش ادبیات تحقیق پایان نامه
نحوه نگارش بخش ادبیات تحقیق پایان نامه   ...
© 2021