سفارش سریع

موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
آموزش انجام پایان نامه به روش مفهوم سازی بنیادی ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
آموزش انجام پایان نامه به روش مفهوم سازی بنیادی

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

آموزش انجام پایان نامه به روش مفهوم سازی بنیادی 

روش مفهوم سازی بنیادی از راهبردهای پژوهش کیفی است که از نوعی رویکرد استقرایی (حرکت جزء به کل) بهره می گیرد. دانشجو در رویکرد استقرایی با شناسایی اجزای نظریه به شکل دهی آن می پردازد. این نظریه می تواند در پر کردن شکاف میان نظریه و پژوهش های تجربی نقشی مهم ایفا کند. دانشجویان می توانند برای مشاوره در زمینه انجام پایان نامه به روش مفهوم سازی بنیادی با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنند. این نوشتار فرآیند نگارش پایان نامه به روش مفهوم سازی بنیادی را مورد بررسی قرار داده است.
بر پایه مفاهیم و مبانی روش مفهوم سازی بنیادی، تحقیق بر اساس فرضیه سازی شروع نمی شود، بلکه پژوهشگر با مسئله ای روبرو است که برای پاسخ گویی به آن هیچ جواب و حدس قبلی ندارد. بنابراین روابط بین متغیرهای تحقیق از قبل تعیین نمی شود، بلکه بر مبنای مشاهدات و داده های گردآوری شده و نظر به تفاوت و تشابه میان آنها مقدمات لازم برای نظریه سازی فراهم می گردد. 
در روش مفهوم سازی بنیادی، هدف اصلی از تجزیه و تحلیل داده ها، استخراج مفاهیم و روابط است. دانشجو در آغاز فرآیند انجام پایان نامه، می بایست بر مشاهدات خود تمرکز نماید و با داشتن دقت نظر علمی به امر دسته بندی صحیح و مناسب داده های گردآوری شده بپردازد. سپس توجه خود را به تبیین روابط میان دسته بندی های ایجاد شده معطوف نماید.

 


مراحل انجام پایان نامه به روش مفهوم سازی بنیادی

طرح پژوهش

نخستین گام، تعریف سوالاتی دقیق و منعطف از مسئله است. سوال تحقیق در این روش، گزاره ای است که موضوع پژوهش را مشخص می کند. یکی از منابع مناسب این نوع سوالات، متون فنی مانند گزارش ها و بررسی های پژوهشی است. در این روش می توان از منابع چاپ شده مانند مصاحبه ها، یادداشت های میدانی و نقل قول ها و همچنین منابع چاپ نشده شامل مطالبی درباره فعالیت ها، اقدامات، محیط ها و دیدگاه ها به عنوان منابع داده های دست دوم استفاده کرد. 


گردآوری داده ها

روش مفهوم سازی بنیادی با جمع آوری دقیق و تحلیل داده های عملی کیفی، کشف می شود. از آن جایی که این روش با زمینه مطالعاتی شروع می شود، پس از گردآوری داده ها، نظریه های مرتبط اجازه می یابند تا از این زمینه پایدار شوند. هنگام گردآوری داده ها، آن چه بیشتر برای دانشجو اهمیت دارد، برخورداری منابع موجود از توان لازم برای مقایسه پرسش های تحقیق است. گردآوری داده ها محدودیت زمانی مشخصی ندارد. در این روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها می بایست به طور همزمان و همگام با یکدیگر باشند. 


تجزیه و تحلیل داده ها

روش مفهوم سازی بنیادی اساسا روشی برای تحلیل داده ها است. این روش متضمن ایجاد مفاهیم از طریق فرآیند کدگذاری است. در این روش میان گردآوری داده ها و تحلیل آنها هماهنگی وجود دارد. برای مثال، نتایج هر مصاحبه پس از گردآوری با بیرون آمدن چارچوب نظری، در راستای حساس نمودن دانشجو درباره انواع مسائل و حوزه های پژوهشی که باید در مصاحبه بعدی به کار می روند، تجزیه و تحلیل می گردند.در فرآیند تحلیل داده ها در روش مفهوم سازی بنیادی، سه فرآیند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی وجود دارد که فرآیند نمونه گیری بر اساس آنها انتخاب می شود.


•    کدگذاری باز

کدگذاری باز مانند ابزار تعیین مقوله های مناسب بر مفهوم داده ها استوار است. این فعالیت مانند فرآیند خرد کردن، بررسی، مقایسه، مفهومی کردن و مقوله بندی داده ها تعریف شده است. این فرآیند قلب روش مفهوم سازی بنیادی است و هدف آن تولید مقوله های متفاوت برای بخش های داخل متن است. کدگذاری باز فرآیند تشخیص، نام گذاری و طبقه بندی ایده های اساسی پیدا شده از داده ها است. 


•    کدگذری محوری

کدگذاری محوری زمانی استفاده می گردد که مقوله محوری یا مرکزی که پیوند دهنده سایر مقوله ها است، مشخص شود. کدگذاری محوری برخلاف کدگذاری باز که داده ها را به مفاهیم و مقوله ها تفکیک می کند، از طریق پیوند بین مقوله های اصلی و فرعی، داده ها را به هم پیوند می دهد. در واقع این فرآیند به مقوله های اصلی و فرعی شکل می بخشد. فرآیند کدگذاری محوری درک عمیق تری از روابط میان پدیده ها را توسعه می دهد. این کار از طریق برقراری ارتباط میان طبقه های گوناگون داده ها (که در فرآیند کدگذاری باز تعیین شده بودند) صورت می گیرد. هدف اصلی کدگذاری محوری برقراری ارتباط میان فرآیند و ساختار است.

•    کدگذاری انتخابی

کدگذاری انتخابی مقوله هایی که برای شکل دهی چارچوب نظری اولیه ایجاد می شوند را یکپارچه می کند. کدگذاری می بایست با ذهنی باز و بدون توسل به ایده های پیشین انجام شود. این فرآیند برای تعریف ابعاد و ویژگی های مقوله ها و تعریف مقوله های فرعی و روابط آنها با مقوله اصلی نمونه گیری می شود. در زمان کدگذاری انتخابی، نمونه برداری برای تقویت نظریه استفاده می شود. رویدادها برای تناسب با نظریه آزمون می شوند و نظریه پالایش می شود تا مقوله ها کفایت خود را نشان دهند.


روایی و پایایی پژوهش

 گام آخر فرآیند انجام پایان نامه به روش مفهوم سازی بنیادی، مقایسه نظریه شکل گرفته با تحقیقات پیشین و مقایسه آنها با یکدیگر است. این امر میزان روایی، تعمیم پذیری و سطح نظری نظریه را افزایش می دهد. در این نوع پژوهش، برای جلوگیری از هر نوع سوگیری و نتیجه گیری زودهنگام درباره موضوع پژوهش به جای آن که در ابتدای امر ادبیات نظری بررسی گردد، در پایان فرآیند انجام پایان نامه بررسی می شوند. 
در تحقیق کیفی، پژوهشگر خود ابزار اصلی پژوهش است. بنابراین پژوهش عینا تکرار نمی گردد. علت این است که زمینه، عواطف، ادراکات و ویژگی های هر پژوهشگر با دیگری متفاوت است. برای افزایش پایایی روش مفهوم سازی بنیادی می توان در مرحله کدگذاری موضوعات یا مقوله ها از مقایسه های درونی و بیرونی استفاده کرد. برای ارزش یابی میزان پایایی پژوهش، دانشجو می بایست به دنبال شواهد و مدارک کافی و دقیق تغییرات و رویدادهای عجیب در پدیده ای که قصد بررسی آن را دارد، باشد. 
منظور از روایی اعتماد به توصیفات، نتایج، تبیین و تفسیر یافته های تحقیق است. این امکان وجود دارد که در روش مفهوم سازی بنیادی، سوگیری های موجود در پاسخ ها، عدم درک و خودآگاهی مصاحبه شوندگان، عدم وجود عینیت و محدودیت مجموعه سوالات، روایی مصاحبه را تهدید کند. همچنین ممکن است داده ها به دلیل موقعیت های خاص، دوره های زمانی و یا شرکت کنندگان مشاهده و مصاحبه شده، دجار تحریف و انحراف گردند. مشارکت مصاحبه شوندگان و قضاوت خبرگان درباره روایی تفسیر داده های مصاحبه ها نقشی بسیار اساسی دارد. روایی دارای دو جنبه درونی و بیرونی است. روایی درونی به اعتمادپذیری، امکان اطمینان و اعتقاد، موجه بودن یافته ها و نتایج پژوهش اطلاق می گردد. روایی درونی به دقت داده ها اشاره دارد و شاخصی است که نشان می دهد مطالعه تا چه حد واقعی است. مقصود از روایی بیرونی، تعمیم پذیری یا کاربردپذیری نتایج، یافته ها و نتیجه گیری در شرایط متفاوت است. طرح ها و روش های تحلیل کیفی دارای روایی بیرونی بیشتری هستند. 


کاربردهای روش مفهوم سازی بنیادی

روش مفهوم سازی بنیادی، روشی است که پژوهشگران کیفی به ویژه در بیشتر حوزه های علوم اجتماعی آن را پذیرفته اند. از جمله کاربردهای این روش می توان به تدوین راهبرد، بررسی سیستم های اطلاعاتی، پژوهش های مدیریت کیفیت جامع، پژوهش های رهبری، مهندسی دانش، تغییر در سازمان، نوآوری، نظریه اقتصادی و تعریف محتوا و ... اشاره کرد. 
سخن آخر
روش مفهوم سازی بنیادی روش تحقیق کیفی است که از نوعی رویکرد استقرایی برخوردار است. اصولا نظریه های بدست آمده بر اساس روش های تحقیق متکی بر رویکرد استقرایی (به ویژه روش مفهوم سازی بنیادی) در مقایسه با سایر روش های تحقیق، به مراتب به واقعیت نزدیک تر است. زیرا در این رویکرد، نظریه از دل داده ها بر می آید و به نظر می رسد که تطابق بیشتری با خواسته ها دارد. در این روش دانشجو ابتدا اجزای نظریه را شناسایی می کند و سپس به بررسی پیشینه تحقیق می پردازد. این امر این روش را به روشی خاص که نیاز به آموزش و تمرین بیشتر دارد، تبدیل کرده است. از این رو دانشجویان می توانند برای مشاوره در زمینه انجام پایان نامه به روش مفهوم سازی بنیادی با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنند. 
 

 

 ارسال سفارش انجام پروژه

اخبار مرتبط
آموزش انجام پایان نامه به روش مفهوم سازی بنیادی
آموزش انجام پایان نامه به روش مفهوم سازی بنیادی. روش مفهوم سازی بنیادی از راهبردهای پژوهش کیفی است. ...
صفحه اینستاگرام موسسه دکترین را دنبال کنید.
 با دنبال کردن ما در اینستاگرام، از نکات روزانه آموزشی و پژوهشی ما بهرمند شوید. ...
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت
© 2020 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) می‌باشد