سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

نگارش مقاله
نگارش مقاله

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

دسته بندی مقالات علمی

مقالات را از چند ديدگاه مي توان دسته بندي كرد. يكي از اين دسته بندي ها مي تواند بر اساس محتواي اطلاعات مقاله باشد كه از اين منظر مقـالات بـه چهـار نوع تحقيقي، تحليلي، مروري و گردآوري تقسيم مي شوند 
الف : مقالة تحقيقي (پژوهشي): برگرفته از تحقيقي است كه به تازگي پايان يافته است و چون متكي بر يافته هاي تحقيقاتي است، گزارش تحقيق نيز به آن گفتـه مي شود.
ب : مقالة تحليلي: اين نوع مقاله كه به نام مقاله نظري نيز شناخته مي شود، مقاله اي است كه مؤلف با استفاده از منابع پژوهشـي پيشـين، نظريـة خاصـي را در حوزة كار خود مطرح مي نمايد. در اين نوع مقاله نويسنده ممكن است نظريه هاي قبلي را گسترش دهد، آنها را با استفاده از شـواهد اسـتحكام بخشـد، آنهـا را به شكل ديگري بيان كند يا آنها را مورد تأمل و ترديد قرار دهد
ج: مقالة مروري: اين مقاله به تحليل كلان و ارزيابي انتقادي نوشته هايي مي پردازد كه قبلاً منتشر شده اسـت. مؤلـف مقالـه مـروري از طريـق مقولـه بنـدي، يكپارچه سازي، و ارزشيابي متون منتشر شدة پيشين، سير پيشرفت پژوهشهاي جاري را در جهت روشن ساختن مسئله اي مشخص دنبال مي كند.
د: مقاله گردآوري: اين نوع مقاله صرفاً به گردآوري و انعكاس نقطه نظرهاي مختلف مندرج در نوشته هاي مرتبط با موضوعي خاص مي پـردازد و در واقـع كـار تازه اي را عرضه نمي كند. تفاوت آن با مقاله تحليلي اين است كه به ارائه نظريه جديدي منتهي نمي شود و نيز با مقاله مروري اين تفاوت را دارد كه الزامـاً بـه سنجش و ارزيابي كليه آثار قبلي نمي پردازد.
البته علاوه بر 4 مورد ذكر شده، گونه هاي ديگري از نوشته هاي مجلات وجود دارند كه از فراواني كمتـري برخوردارنـد؛ نظيـر ياداشـتهـاي انتقـادي، نقـد و بررسي، گزارش كوتاه و... 


خدمات مرتبط
معرفی موتور جستجوی علوم پزشکی(پابمد PubMed)
معرفی موتور جستجوی علوم پزشکی(پابمد PubMed).  پابمد (PubMed)، یک موتور جستجوی علمی اس ...
نحوه مطالعه سریع مقالات علمی
نحوه مطالعه سریع مقالات علمی اگر به منظور نگارش پایان نامه و مقاله به تازگی فرآیند جستجو و مطالعه ادبیات تحقیق ...
نکاتی در مورد آموزش بورس
نکاتی در مورد آموزش بورس. از با اهمیت ترین مکانیسم ها جهت جذب سرمایه های اندک اشخاص و مدیریت مطلوب منابع مالی در ...
هوش مصنوعی؛ آینده صنعت چاپ مقالات علمی
آیا هوش مصنوعی در صنعت چاپ  مقالات علمی جایگاهی دارد؟ آیا هوش مصنوعی قادر است جستجوی منابع علمی را آسان تر کند ی ...
چطور از Google Scholar استفاده کنیم؟
چطور از Google Scholar استفاده کنیم؟ پلتفرم Google Scholar، موتور جستجویی است که ادبیات تحقیق و منابع آکادمیک را ...
نحوه ارزیابی مجلات علمی
نحوه ارزیابی مجلات علمی.این نوشتار به دیگر عواملی که می بایست برای ارزیابی مجلات علمی لحاظ نمایید، پرداخته است.  ...
نکاتی برای نگارش بهتر متون علمی
نکاتی برای نگارش بهتر متون علمی. بنا به نظر بسیاری از دانشجویان، نگارش متون علمی را امری دشوار می باشد. با این ح ...
چطور تعداد استناد به مقالات پژوهشی را افزایش دهیم؟
چطور تعداد استناد به مقالات پژوهشی را افزایش دهیم؟ ...
نحوه نوشتن افلیشن در مقاله
نحوه نوشتن افلیشن در مقاله.  در این نوشتار ابتدا قصد داریم بدانیم افیلیشن چیست و سپس روش صحیح ن ...
آموزش ترجمه تخصصی متون آکادمیک
ترجمه تخصصی متون آکادمیک. یکی از مهم‌ترین عناصر تاثیرگذار در انتشار متون آکادمیک، کیفیت ترجمه م ...
© 2021